خدمات رنگ پودری استاتیک
ارسال شده توسط : تاریخ : مدیر سایت | 04-10-2020
رنگھای پودری الکترواستاتیک ذرات جامد با اندازه ی بسیار کوچکی ھستند که ھمانطور که از نام آنھا مشخص است، دارای بار مغناطیسی میباشند. این پودر ھا با تفنگ ھای مخصوصی بر روی سطح مورد نظر پاشش می شوند و به دلیل بار مغناطیسی داشتن شان، بصورت یکپارچه و یکدست بر روی سطوح می نشینند. سپس سطوح پوشیده شده توسط این رنگ ھا برای پخت شدن رنگ در کوره ھای حرارتی، در دمای بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ درجه عمل آوری می شوند. یکی از خدمات گروه صنعتی آوان، انجام کارهای مربوط…
Read More
0 Comments