خدمات رنگ پودری استاتیک

رنگھای پودری الکترواستاتیک ذرات جامد با اندازه ی بسیار کوچکی ھستند که ھمانطور که از نام آنھا مشخص است، دارای بار مغناطیسی میباشند.
این پودر ھا با تفنگ ھای مخصوصی بر روی سطح مورد نظر پاشش می شوند و به دلیل بار مغناطیسی داشتن شان، بصورت یکپارچه و یکدست بر روی سطوح می نشینند.
سپس سطوح پوشیده شده توسط این رنگ ھا برای پخت شدن رنگ در کوره ھای حرارتی، در دمای بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ درجه عمل آوری می شوند.

یکی از خدمات گروه صنعتی آوان، انجام کارهای مربوط به رنگ پودری استاتیک میباشد.

 

خدمات رنگ پودری استاتیک

خدمات رنگ پودری استاتیک

0 Comments